Péter 1 nézőpontja 6

Apostol – Wikipédia

Szókincse különbözik a kétségtelenül Páltól származó levelektől. A páli levelek merész témái itt csak formulák, de az egyház nézetének tekintetében is jelentősen eltérnek Pál leveleitől.

Míg a történelmi tanulmányozásnál a hiteles szerzőség fontos kérdés, itt inkább zavaró. Hit szempontjából a levelek akkor sem veszítenek értékükből, ha esetleg nem Pál írta őket, és attól sem lesznek értékesebbek, ha eredetiek.

Nekünk, keresztényeknek, abból a tényből fakad az értékük, hogy isteni ihletésűek, és az egyház önismeretéhez szükségesek. Az Ószövetségben egyébként is általános volt a későbbi zsoltárok, próféciák és bölcsességek néhány részét a korábban lejegyzett szerzőknek tulajdonítani, mint amilyen Dávid és Salamon.

Ugyanez az eljárás sok újszövetségi iratban is gyakori volt. Mivel valószínűtlen, hogy a pasztorális leveleket Pál írta, így indokolatlan a megírás korai datálása. Általánosan elfogadott, hogy eredetük az I. Ha e leveleket ténylegesen nem is a történelmi Pál szerezte, eredeti írójuk szándéka akkor is az volt, hogy páli kijelentéseknek tekintsék őket, a páli hagyományokkal összhangban. S én majd pontosan kimutatom az elvitathatatlan Pál-levelek és a pasztorális levelek közötti számos azonosságot.

Forma és funkció E levelek sok tekintetben - legalábbis az 1Timóteus és Titusz - a házi kötelességek szabálygyűjteményének tűnnek, amely a pogány, zsidó és keresztény irodalomban általánosan elterjedt buzdító forma volt. A pasztorálisok ezenkívül, mint a leghagyományosabb erkölcsi anyagok gyűjteménye, nemcsak evangéliumi eredetet, hanem az egyházainak nyújtott páli tanácsokat és péteri anyagokat is visszatükrözik.

A legfontosabb azonban, hogy mindhárom levélben hivatalos írásos dokumentumot találhatunk, amely azt bizonyítja, hogy Timóteus és Titusz állnak az akkori egyház vezetői posztján, és amely a későbbiekben hitelesíti örököseiket.

Péter 1 nézőpontja 6

Ezek a levelek idővel nyomást gyakoroltak az egyházi rendre, erkölcsre s így hivatalos alaptörvényül szolgáltak illető egyházaiknak. Változások a korai egyházakban Ha összehasonlítjuk az egyház szemléletét a páli levelekben és a pasztorális levelekben, akkor számos, igen jelentős változást észlelhetünk, amelyek a "korai katolicizmus" jellemzői.

Péter 1 nézőpontja 6

Ez Péter 1 nézőpontja 6 koncepció hasznos történelmi megjelölés, amely rámutat a fent említett egyház profilján Péter 1 nézőpontja 6 történt változásra: 1 Vezetés - többé nem a Jézustól megbízott, vagy az Isten Lelke által kijelölt apostolok, hanem az egyházból önként jelentkező, és az egyház által kijelölt egyénekből áll.

A "korai katolicizmus" hasznos történelmi címke ahhoz, hogy rámutasson a korai egyház érthető változásaira, de számtalan félreértésre vezethet. Az egyik úgy interpretálja a változást, mintha a páli géniusz megromlása, és az egyház intézményesítésének elfojtása lenne; mások a változásban látszólagos jogosultságot találnak a későbbi tekintélyelvű Péter 1 nézőpontja 6 tételszerű kontrollra.

Ebben rejlik a nehézség, mert nekünk nem kellene sem túlságosan lebecsülni a változásokat, sem pedig indokolatlanul dicsőíteni. Nem igaz, hogy Pál után az egyház a benne lévő kompromisszumoknak köszönhetően romlásnak indult, és nem helyes síkra szállni a későbbi fejlődésekért, mint amely Isten által elrendelt fejlődés, s így szükségképpen jó.

A pasztorális egyházak igen komolyan hozzáigazították az evangéliumot saját, egyéni helyzetükhöz. Ahogyan kis csoportokból nagy, városi egyházakká nőttek, végigszenvedték mindazokat a feszültségeket és fájdalmakat, amelyeken bármely növekvő, vallásos csoport keresztülmegy. S számunkra ebben rejlik jelentőségük: abban a jogosultságban, ahogyan az új kultúrákhoz és szituációkhoz alkalmazkodnak és fejlődnek.

Kétségtelenül hiba lenne elvárni egyházunktól, hogy olyan legyen és úgy érezzen, mint a pasztorális egyházak; saját világunknak kell prédikálnunk az hogyan történik a myopia lézeres műtéte, s nem csupán a régi szokásokhoz és formákhoz igazítani, amelyek egy régmúlt világhoz alkalmazkodtak.

Péter apostol

Konzervativizmus és hagyomány Milyen sokszor beszélnek a pasztorális levelek a "hit biztosítékáról", a "szóbeli tanításról" és az igazság örömhíréről! Milyen gyakran mondja Pál Timóteusnak, hogy tartson ki az Evangélium mellett, és álljon ellent a hamis tanítóknak! Ez konzervatívnak és hagyományokra épülőnek hangzik, de ezeknek az egyházaknak a szükségletei olyanok voltak, hogy sok fontos dolgot kellett tisztázniuk: 1 a vezetők szabályos utódlását, különösen ott, ahol versengések vannak; 2 a tanítók hagyományokhoz való merev ragaszkodását, különösképpen akkor, amikor radikális véleménykülönbségeik vannak; és 3 az evangéliumi hit központi tanait tisztán, túlzások nélkül kifejezni.

Ezek a problémák különösen élesek voltak, hiszen a fiatal egyház idősebb vezetői már meghaltak, az egyház pedig társadalmilag megérett, és terjeszkedett. A válság határozott döntéshozatalért kiáltott, hogy elhangozzék: "Ez az evangélium!

  • A négy evangélista felsorolása[ szerkesztés ] Albrecht Dürer : A négy apostol.
  • Neve[ szerkesztés ] Eredetileg Simonnak nevezték.
  • Mi az alacsony fokú hyperopia

Az az eretnekség! A pasztorális levelek nem formálisan fejtik Péter 1 nézőpontja 6 az evangélium érvényes tanításait, csupán felismerik a törvényről, az aszketikus gyakorlatokról és a feltámadásról alkotott biztosan téves tanításokat. Hibás értelmezés lenne, ha a változástól vagy a fejlődéstől való félelem miatt úgy olvasnánk ezeket, mint az egyházi tanok befagyasztásának vagy dogmatikusan konzervatívvá válásának az okiratát.

Minden formalizmusuk ellenére e levelek alapvetően együtt élnek Isten egyházának szeretetével, és a teljes megtérés buzgó érzésével, amelyre az evangélium hívott minket. Minden antik levél a feladó bemutatkozásával, a címzett megszólításával, valamint rövid köszöntéssel kezdődik.

Péter 1 nézőpontja 6

A szerző tipikusan azzal kezdi, hogy leszögezi, miszerint ő Isten és Jézus Péter 1 nézőpontja 6 hivatalos "apostola", ezzel kihangsúlyozza azt, ami itt a lényeg - tekintélyét. Timóteust "hitben igaz fiának" nevezi, épp úgy, ahogyan önmagáról úgy beszél a keresztényeknek, mint atyjukról 1Kor 4,15; 1Tessz 2, Az efféle beszéddel az egyház úgy értelmezheti önnönmagát, mint egy eredendően új családot, amely kiváltképpen azok számára árasztja melegét, akik természetes családi kötelékeiket feláldozták Krisztusért ld.

A köszöntés itt a tipikus páli üdvözlés két jókívánságát "kegyelem és békesség" háromra szaporítja "kegyelem, irgalom, békesség"az "irgalom" Pálra vonatkozó jele talán az 1,ban mutatkozik meg. Efezus Pál számára fölöttébb fontos egyház volt.

Két évet töltött ott ApCsel 19,ahol nagy sikere volt, ugyanakkor nagy ellenségességgel is találkozott ApCsel 19,; 1Kor 15, Apolló, a nagy alexandriai ékesszóló ott tért meg ApCsel 18,4és Pál egy búcsúbeszédre magához kérette Efezus véneit ApCsel 20, Tehát nyilvánvalóan befolyásos egyház volt, mivel egy Efezusba címzett hosszú levelünk, Ef és egy rövidebb levelünk is van Jel 2, Timóteus megbízatása az volt, hogy védelmezze a hitet, ami itt annyit jelent, hogy ügyeljen arra, hogy a tévtanítók beszüntessék a deviáns tanok terjesztését.

Péter 1. levele - 04 - Feltétel nélküli kiválasztás - 1Pt 1:1-2

Lehetetlenség tudni, hogy mik is lehettek azok a "mendemondák és nemzetségtörténetek", de annyit tudunk, hogy mi volt bennük a rossz: nem támogatták a hit és az élet egységét. Itt tapintunk rá a szerzőnek ezen egyházakhoz fűződő kapcsolatának leglényegére, hogy tudniillik életük legyen méltó a hivatásukhoz.

Péter 1 nézőpontja 6

A szerző látja, hogy az igaz tanok jó erkölcshöz és egy vallásos egységbe rendezett élethez vezetnek. Az állítólagos tanítók csak a puszta elméletet segítik elő, nem pedig a hitben való gyakorlást, ami az egész életnek a hitben való rendezése.

„Ti pedig kinek mondotok engem?”

Ezzel szemben Timóteus feladata az aktív, gyakorlati szeretet, amely csak abból fakad, ami tiszta, jó és őszinte. Hitének és életének, belső kapcsolatainak ebben a vonatkozásában a szerző az evangélium megbízásait visszhangozza, azt, hogy "Gyümölcsükről ismeritek föl őket" Mt 7, A lelkiismeret, ami az evangéliumban teljesen utolérhető, majd egy erkölcsileg becsületes életben gazdagon kifejezésre jut, de a benső énnek igazságban kell formálódnia.

Így Timóteus szemben áll a vallás állítólagos tanítóival, mégpedig nemcsak a törvény érvényességéről való következtetésükkel, hanem kiváltképp azzal az ürességükkel, amellyel a hit és az élet kapcsolatát magyarázzák. Nem teljesen tiszta számunkra, hogy az állítólagos törvénytanítók mit ajánlanak: az összes törvény eltörlését szabadosságotvagy pedig a csak beavatottak számára érthető törvények zsidó gnoszticizmus kivetését.

Bármelyiket ajánlják is, a szerző nem fog ilyen túlzásba esni. Inkább a Péter 1 nézőpontja 6 alapvető értékét hangsúlyozza, mint ahogyan azt a Róm 7,ban is tette, végül is azt Péter 1 nézőpontja 6 nyilatkoztatta ki, és az ő szava igaz ld: 2Tim 3, Pál hiteles leveleiben azt írta, hogy a törvényeknek különböző feladatai vannak: 1 súlyosbítani a vétkeket Róm 5,202 betölteni a gyám- vagy nevelő szerepét Gal 3,3 és korlátozni a gonoszságot Gal 3, Itt, a 9. A bűn és a vétek miatt néhány embernek arra van szüksége, hogy a keresztényi hit burkolt célzásait kisilabizálják számára, lásd a felsorolást az 1,ben.

A népszerű erkölcsi prédikációk közös vonása, hogy a tanítók effajta listák felsorolásával emlékeztetik a hallgatóságot az erkölcsi értékekre és a bűnökre, ahogyan ezt Pál is rendszeresen tette Gal 5, 1Kor 6, Ez a lista itt azért különleges, mert az Ószövetség szövetségi törvényeire, a Tízparancsolatra támaszkodik, ugyanúgy, ahogyan a Máté 15,ben idézett erények listája is a Tízparancsolaton alapul.

Azon keresztényi érvelések ellenére, miszerint a zsidó törvények többé már nem érvényesek, a Tízparancsolat mindig a keresztény erkölcsi tanítás központi része maradt, valószínűleg azért, mert ez az az alapvető szövetségi törvény, amely pontosan meghatározza szövetségi hűségünk rejtett összefüggéseit.

Jézus nagy parancsolata a szeretetről Mt 22, valójában a Tízparancsolatban található szövetségi törvény; ez az, amit a szövetségi szeretet jelent Péter 1 nézőpontja 6. A törvény megfékezni szándékszik bármit, ami "ellenkezik az igaz tanítással"; a Péter 1 nézőpontja 6 egyik gyakori kifejezése azt sugallja, hogy a szerző tanítása mind egészséges pontosmind pedig gyógyító hatású 1Tim 6,3; 2Tim 1,

További a témáról