Alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei

alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei

Mit tudunk finanszírozni a kapott pénzből, és mire nem futja?

hyperopia melyik íróasztal látási központok

A kiscsoportos oktatás kereteinek megtartására elegendő a pénz, és a segítő beszélgetések, illetve a tanári stábfoglalkozások óradíja is kigazdálkodható belőle az eredetileg megállapított tanulói létszám esetén. A szupervízió és a komplex szűrés anyagi forrását csak pályázatokkal tudjuk fedezni, illetve a szülő fizeti. Mentálhigiénés szakembert óraadóként alkalmazunk, óradíját a kapott óraszámból gazdálkodjuk ki.

Nevelési cél, nevelési alapelvek kijelölése, a nevelési rendszer alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei kialakítása messze rossz látás. Nevelési cél, nevelési alapelvek A mi alternatív gimnáziumunk nem az anyagilag lecsúszott, marginalizálódott családok problémás gyermekeit vállalja fel elsősorban, bár akad néhány nehéz anyagi helyzetben lévő tanulónk.

Ugyancsak hiányoznak körünkből a gazdag szülői háttérrel bíró gyermekek is. Nem vagyunk etnikai hovatartozás mentén sem elkötelezettek, és a vallási hovatartozás sem érdekel bennünket.

Tanulóink egy részénél a családi háttérrel van baj, érzelmi biztonságuk, kapcsolatteremtő képességük sérült.

Földhő, hőszivattyúzás

Együttműködésre csak szelektíven és öntörvényűen képesek és hajlandók. Önmagukról negatív énképpel rendelkeznek, emiatt sokszor tehetséges oldaluk sem kerül felszínre. Másik a látás tisztaságának tesztje valamilyen részképességi zavar akadályozza a sikeres tanulásban: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. Tapasztalataink szerint nő a figyelemkoncentráció, illetve figyelemmegosztás hiánya miatt tanulási kudarcot szenvedő tanulóink aránya.

Egy harmadik csoport valamiben kiugró tehetsége miatt gátolt a rendszeres napi tanulmányi munkában: sportolók, művészeti tevékenységet folytatók. Ennek a lehetetlenségnek a belátására válasz Carl Rogers nézetein nyugvó nevelési célunk, alapelvünk és rendszerünk.

Nem vagyunk teljesen konzekvensek Rogers tanításaihoz, liberalizmusából saját belátásunk szerint lefaragtunk. Abban megegyezünk Rogersszal, hogy a tanári magatartásban kiemelten fontos a partneri szemlélet. Viszont a facilitátori szerepen túl aktívabb pedagógusi ottlétet tartunk ideálisnak.

szülés látással mínusz 6 a rossz látás krónikus betegség

Nem hagyatkozunk csupán a diák belső szükségleteire és motiváltságára, feladatunknak tekintjük azok felkeltését, erősítését, a modellnyújtást és a pozitív mozzanatok megerősítését. Amikor nevelési rendszerünket kialakítottuk, azzal egészítettük ki Rogers nézeteit, hogy az interperszonális kapcsolatok mellett a alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei ráhatásoknak is fontos szerepet szántunk és szánunk. Ugyan minden ember egyedi és megismételhetetlen személyiség, alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei ugyanakkor több kisebb-nagyobb csoport tagja is, amelyhez tartozni akar és amelynek értékeit, magatartásmintáit magáévá teszi.

Harmonikus személyiség e kettőt — nyilván több-kevesebb és kisebb-nagyobb konfliktusokkal — összhangba képes hozni. Megtalálni helyünket a közösségben, ez komfortérzésünkhöz nélkülözhetetlen. Ezért kiemelten kezeljük a közösségépítést, a közösségi szereppel való ismerkedést és gyakorlást, a közösségi érték- és szabályképzést.

Account Options

A fentieket átgondolva számunkra a személyre szabott pedagógia azt jelenti, hogy a szűkebb és tágabb emberi közösség igényeinek és a személyes ambíciók, adottságok, képességek összhangjának folytonos megteremtésére törekszünk. Nevelési rendszerünk Oktatási forma Kiscsoportos formában tanítunk. Azt tapasztaltuk, hogy a legideálisabb fős teameket szervezni.

Ezzel a létszámmal még hosszabb távon is biztosíthatjuk a csoportkeretet, mert az egyéni haladási ütem miatt számolni kell a csökkenéssel, de a növekedéssel is.

Alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei

Ez a létszámkeret alkalmas arra, hogy a tanár minden tanulóra kellő mértékű figyelmet fordítson. A tanóra 45 perce alatt is konstatálni tudja a diákok aktuális állapotát, és ehhez igazítható a tananyag menynyisége, ütemezése, az átadás formája, a tanár-diák interakciók tartalma, iránya.

A nagy érdeklődés miatt nem tartható jelenleg ez a keret, így a tanórák fölötti tanári kontroll időnként veszélybe kerül. Az egyéni foglalkozás formái A tanulókkal való egyéni foglalkozást több formában valósítjuk meg.

Az oktatás síkján egy rugalmas korrepetáló rendszert működtetünk. Minden tanulói csoporthoz rendelünk korrepetáló óraszámot — ez rendszerint függ az önkormányzattól kapott óramennyiségtől - jelenleg az osztály heti óraszámának kb. A tanulók egyénileg vagy többen összefogva vehetik igénybe. A kialakult tanár-diák kapcsolattól erősen függ, hogy felhasználják-e diákjaink ezt a korrepetálási lehetőséget. Azt is tapasztaljuk, hogy ha a alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei nem érti a diák a tananyagot, nagyobb bizalmat szavaz az idegen, őt nem hivatalosan tanító pedagógusnak.

A tanulókkal való egyéni foglalkozás másik formája a segítő beszélgetések rendszere.

Estókné Csete Olga

A tanév elején — általában a 3. Ez úgy történik, hogy a tanulók 1-től 3-ig rangsorolják alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei tanárokat, majd a pedagógus választását és kapacitását figyelembe véve kialakítjuk a tanári teamen belül az egyéniző párokat.

Einstein látásvizsgálat amitől szem elől tévedek

A segítő beszélgetések számára elkülönítünk osztályonként egy meghatározott órakeretet — jelenleg ez az osztály heti óraszámának kb. Persze jobb, ha a diák felől érkezik a felkérés.

Nem kötelező minden diákkal egyénizni, annak gyakoriságáról is a szükségletek döntenek. Van olyan diák, aki nem igényli, és van olyan, akinek aktuális állapota sűrűbb egyéni beszélgetést követel. Az egyéniző pár státusz nem örök időkre szól, lehet fordulni másik pedagógushoz is, hiszen egy-egy problématípus esetleg más-más megoldási utat követel.

Jelenlegi hely

Nagyszerű látó emberek mondanivalója olyan tanuló, aki helyzetéből adódóan körbejár a pedagógusok között. Az egyéniző tanár folyamatos támasza, kontrollja és közvetítője a tanulónak az iskolai életben, képviseli az érdekeit a tantestület előtt. A tanulókkal való egyéni foglalkozást segíti az osztálydosszié-rendszer. Ezekben a dossziékban tanulónként rögzítjük a legfontosabb tudnivalókat, történéseket.

Belekerül a jelentkezési lap, az adatfelvételi lap, a felvételi beszélgetésről szóló feljegyzés, a komplex szűrővizsgálat eredménye, az egyéni szerződés, az iskolai pályafutást befolyásoló orvosi vizsgálatok eredménye, ha van, a szakértői bizottság véleménye a tanulási zavarról, önéletrajz, tanulói nyilatkozatok, kérelmek másolata, tanulmányi eredmények és szöveges értékelések, iskolán kívüli tevékenységek és sikerek.

Ez az adatkomplexum szolgál alapul a tanuló egyéni fejlődési dossziérendszeréhez, de ennek fejlesztéséhez nagyobb anyagi háttér és személyi kapacitás szükséges. Mindenesetre többek között erre is pályázatunk, talán sikerül.

A tanulóval való egyéni törődést szolgálja a telefonos hírlánc. A napi hiányzókat a tanári stáb tagjai egy erre a célra rendszeresített dossziéba bejegyzik. Az aznapra beosztott pedagógus, amennyiben nincs információnk a hiányzás okáról, telefonon felkeresi a diákot vagy a szülőt.

A telefonos hírlánc kettős célt ér, egyrészt jelzésértéke van a tanuló számára: fontos vagy nekünk, érdekel bennünket a sorsod, ha szükséges, támaszt, alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei adunk neked. Másrészt azonnali kapcsolatot teremt a szülővel, aki szintén bevonódik az iskolai életbe.

Az egyéni foglalkozás másik eszköze tanulóink sport alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei művészeti jellegű produkcióinak megtekintése. Gyakran hívnak meg bennünket ilyen alkalmakra, és mi fontosnak tartjuk, hogy — a szabadidő és az elfoglaltság függvényében — hol az egyik, hol a másik kolléga eleget tegyen a meghívásnak.

Egyéni haladási ütem Az egyéni haladási ütem megvalósításának sok formájával és eszközével élünk, de talán ezen a téren kellene leginkább és legradikálisabban továbblépnia. Mik valósultak meg iskolánkban a lehetőségekből? Nincsen órai számonkérés, nem kell a tanulónak a feleltetés rémétől szorongani. Választhat a témazárók és a negyedévi beszámolók között tantárgyanként is.

EQ tréning - jövőkép építés

Minden beszámolót javítási alkalom követ, s ezeken bármelyik negyedévet korrigálhatja. Előrehozott vizsgákat tehet. Egyéni szerződésben megtervezett tanulási stratégiák. Ez rendszerint azt takarja, hogy részben határidőkben állapodunk meg, mikor tesz a tanuló osztályozó vizsgát, részben pedig a javítás sorrendjét az esélyekhez igazítjuk.

Megállapodunk a különbözeti vizsgák idejében és sorrendjében is, ha kell. Közösen limitáljuk az órai hiányzásokat, és a halasztásokról történő megegyezést is ebben rögzítjük. Két elképzelésen dolgozunk jelenleg, amely jobban igazodna a tanulók belső igényéhez és fejlődési üteméhez. Az egyik a sávos rendszer kialakítása. Nagyon sokszor kerülünk szembe azzal a helyzettel, hogy a tanuló egy-két tárgyból nem tudja teljesíteni a tanév követelményeit.

A bukás és alternatív jövőkép fejlesztésének módszerei még azt a motivációt is csökkenti, amellyel eddig rendelkezett. Meg tudnánk őrizni, illetve erősíteni motiváltságát, ha nem a kudarc mentén értékelnénk, hanem a sikeresen teljesített tantárgyakból felsőbb évfolyamba lépne és csak az elégtelen érdemjegyű tárgyakból ismételné meg az évet. Ez az órarend összeállításánál adná fel a leckét a tantestületnek, és megnyugtatóan csak két párhuzamos évfolyam esetén vagy a tanítási idő meghosszabbításával lehet megvalósítani.

Ez jelentheti akár a tanítási nap hosszát, akár a tanítási évek kitolását is.

Glaukóma tünetek akut rohama

A másik tervünk az előrehozott és osztott érettségi. Tanulóink egy részénél figyelemkoncentrációs és figyelemmegosztással kapcsolatos zavar észlelhető. Számukra az jelenthetne megoldást, ha különböző ütemben szerezhetnék meg az érettségit. Azt gondoljuk, hogy motiválhatnánk ezzel tanulóinkat, küzdőképességük növekedne, és sikeresebbnek éreznék magukat a tanulásban, a teljesítésben.

További a témáról